2021: lektoři | Lehrer | teachers

Lenka, Kati, Marine, Kamila, Nastya, Ali, Sebastian, Vlad, Petr, Jirka, Jiřík

Lenka & Jirka

Lenka Sekaninová, rodačka ze slovenských Košic, je profesionální tanečnice, lektorka, choreografka a zakladatelka tanečního studia Dance by Lion´s Plzeň. Na tanečním parketě v podstatě vyrostla a zasvětila mu celý svůj život. Láska k tanci z ní přímo čiší a tvrdí, že na parketě se nedá unavit, protože tanec člověka energií nabíjí. Je iniciátorkou různých tanečních projektů a autorkou mnohých mistrovských choreografií. Jako taneční chameleon s lehkostí proplouvá různými tanečními styly. Svou taneční cestu započala ve 3 letech soutěžním společenským tancem, ke kterému se postupně přidali moderní tanec, jazzdance, salsa a v roce 2008 také swing, jehož variabilita, rozmanitost a bezstarostnost jí natolik učarovali, že mu dnes věnuje nejvíc prostoru a jeho vlivy jsou patrné ve vší její práci. V roce 2007 byla finalistkou televizní taneční soutěže Bailando. Soutěží ve swingu se z času na čas účastní pro zábavu a letos v Mnichově na festivalu Rock That Swing se s Petrem Benešem protančili do finále Lindy Cupu a vyhráli Shag Battle.

Jirka začínal s tancem v roku 2015 jako Lenčin žák. Swingu propadl hned po první lekci a již rok později měl s Lenkou první taneční show. Od té doby s ní pravidelně vystupuje, účastní se různých workshopů a festivalů doma i v zahraničí, kde se učí nejen swingu, ale také dalším tanečním stylům a je Lenčiným nepostradatelným partnerem na swingových tanečních workshopech.

Lenka ist eine professionelle Tänzerin, erfahrene Trainerin und Choreographin sowie Gründerin und Lehrerin des Pilsener Tanzstudios "Dance by Lions". Sie ist auf dem Tanzparkett aufgewachsen und hat ihr ganzes Leben dem Tanz gewidmet. Sie strahlt vor Liebe und Begeisterung zum Tanz und steckt mit ihrer Leidenschaft auch ihre Schüler/innen an. Im Unterricht ist sie konsequent und erwartet Disziplin. Laut Lenka lädt das Tanzen die Batterien des Menschen wieder auf. 

Lenka is a professional dancer, experienced trainer and choreographer as well as founder of and teacher at the Pilsen dance Studio "Dance by Lion´s". She grew up on the dance floor and dedicated her life to dancing. She beams with love and enthusiasm for dancing and also infects her students with this passion. During class, she is consequent and expects discipline. According to Lenka, dancing can recharge one's batteries.

Nastya & Vlad

Anastasia (Nastya) a Vladislav (Vlad) jsou centrem klubu Groovy Cats. Mají bohatou zkušenost s výukou swingových stylů Collegiate Shag, Boogie Woogie, Lindy Hop. Spolu učí pravidelné lekce a workshopy v Praze a zahraničí a dělají vystoupení. Vlad má přes 15 let zkušeností se swingem a 9 let tančí v páru s Nastyou.

Nastya a Vlad jsou průkopníky Collegiate Shagu v ČR. Několikrát představovali Českou Republiku na každoroční soutěže v Shagu na Balboa and Shag Weekendu ve Mnichově a vyhráli v ní pětkrát za sebou. Byli pozvané jako učitele na minulé a nadcházející mezinárodní workshopy Collegiate Shagu v Berlíně, Mnichově a Stockholmu. Oni taky byli učastníkami prvního vystoupení Euro Shag týmu va festivalu Rock That Swing ve Mnichově v roce 2015 a medalistami soutěže Shag Battle na stejným festivalu.

Anastasia (Nastya) und Vladislav (Vlad) sind der Puttelpunkt des Groovy Cats Clubs. Sie haben umfangreiche Erfahrung im Unterrichten von Swing-Stilen Collegiate Shag, Boogie Woogie, Lindy Hop. Gemeinsam geben sie regelmäßig Unterricht und Workshops in Prag und im Ausland und geben Aufführungen. Vlad hat über 15 Jahre Swing-Erfahrung und 9 Jahre Tanzen zu zweit mit Nastya.

Nastya und Vlad sind Pioniere des Collegiate Shag in Tschechien. Sie haben Tschechien mehrfach bei den jährlichen Shag-Wettbewerben beim Balboa und Shag Weekend in München vertreten und fünf Mal in Folge gewonnen. Sie wurden als Lehrer zu vergangenen und kommenden internationalen Collegiate Shag Workshops in Berlin, München und Stockholm eingeladen. Sie nahmen auch an der ersten Aufführung des Euro Shag-Teams beim Rock That Swing Festival in München 2015 und den Medaillengewinnern des Shag Battle-Wettbewerbs auf demselben Festival teil.

Anastasia (Nastya) and Vladislav (Vlad) are the center of the Groovy Cats club. They have extensive experience in teaching swing styles Collegiate Shag, Boogie Woogie, Lindy Hop. Together they teach regular lessons and workshops in Prague and abroad and make performances. Vlad has over 15 years of swing experience and 9 years dancing in pairs with Nastya.

Nastya and Vlad are pioneers of the Collegiate Shag in the Czech Republic. They have represented the Czech Republic several times at the annual Shag competitions at the Balboa and Shag Weekend in Munich and have won it five times in a row. They were invited as teachers to past and upcoming international Collegiate Shag workshops in Berlin, Munich and Stockholm. They also participated in the first performance of the Euro Shag team at the Rock That Swing festival in Munich in 2015 and the medalists of the Shag Battle competition at the same festival.

Marine

Marine tančí od svých 4 let. Po mnoha letech sólového tance, od baletu po hip hop, se ponořila do párového tance přes Lindy Hop, do kterého se zamilovala v roce 2012. Od té doby cestovala po celém světě, aby se věnovala společenskému tanci, soutěžila, vystupovala, učila a sdílela její lásku ke swingovému tanci. Pochází z Paříže a nyní sídlí v Praze, kde příležitostně nebo pravidelně vyučovala pro taneční školy Groovy Cats, Swing Busters a Zig-Zag.

Marine tanzt seit sie 4 Jahre alt ist. Nach vielen Jahren des Solotanzens, von Ballett bis Hip Hop, tauchte sie durch Lindy Hop in den Paartanz ein, in den sie sich 2012 verliebte. Seitdem ist sie um die Welt gereist, um Social Dance zu tanzen, Wettbewerbe teilzunehmen, aufzutreten, zu unterrichten und zu teilen ihre Liebe zum Swingtanzen. Die gebürtige Pariserin lebt heute in Prag, wo sie gelegentlich oder regelmäßig für Groovy Cats, Swing Busters und Zig-Zag Tanzschulen unterrichtet.

Marine has been dancing since she was 4 years old. After many years of solo dancing, from ballet to hip hop, she dived into couple dancing through Lindy hop, which she felt in love with in 2012. Since then she has travelled around the world to social dance, compete, perform, teach and share her love for swing dancing. Originally from Paris, she's now based in Prague where she has taught, either occasionally or regularly, for Groovy Cats, Swing Busters and Zig-Zag dance schools.

Sebastian & Kati

Sebastianovo první setkání se swingem proběhlo v Berlíně v roce 2010. Krátce nato absolvoval první kurz a od té doby si nenechal ujít žádnou příležitost k tančení swingu. V roce 2014 přesídlil do Regensburgu aby zjistil, že zde chybí etablovaná swingová taneční scéna. Řešením by rozhodně nebylo, aby se tance jen tak vzdal! A proto se rozhodl rozjet kurzy a tanečně-swingařskou komunitu vystavět od základu. Navštěvoval semináře a chodili na soukromé hodiny s profi tanečníky, kdykoliv to jen bylo možné. Od té doby se swingem nakazilo mnoho lidí, počet nadšenců a účastníků kurzů se stále zvyšuje a regensburská swingová komunita se živě a kontinuálně rozrůstá.

Sebastian kam zum ersten Mal 2010 in einer Bar in Berlin mit Swing in Kontakt. Kurz darauf belegte er seinen ersten Kurs und verpasste seitdem keine Gelegenheit zu swingen. 2014 zog er nach Regensburg um festzustellen, dass es keine etablierte Swingszene gab. Aufs Tanzen zu verzichten war aber keine Option! Deshalb entschloss er sich, Kurse zu organisieren und eine Swing-Gemeinde aufzubauen. Er besuchte Seminare und Privatstunden mit professionellen Tänzern, wann immer dies möglich war. Seitdem haben sich viele Menschen mit dem Swing infiziert, die Zahl der Begeisterten und der Kursteilnehmer nimmt stetig zu und die Regensburger Swing-Community wächst lebhaft und kontinuierlich. 

Sebastian's first contact with Swing was 2010 in a bar in Berlin. Soon after, he took his first class and has never since missed an opportunity to swing dance. When he moved to Regensburg in 2014, he had to learn that there was no scene in his new hometown. To stop dancing was not an option, so he decided to organize lessons and grow a swing dance community. He visited trainer-seminars and took private lessons from top class dancers whenever possible. Since then, more and more people have been infected with the swing virus, with a growing number of swing enthusiasts and people attending classes and events, and a vivid scene came into being.

Kamila

Lektorka stepu, choreografka a zakladatelka Step by Step studia v Plzni v roce 2010. Dříve herečka v muzikálu DJKT. V současné době u ní stepuje více jak 170 stepařů od malých dětí až po seniory. Studio má za sebou řadu vystoupení a soutěží.

Stepptanztrainerin, Choreographin und Gründerin des "Step by Step" Studio, das seit 2010 in Pilsen existiert. Früher war sie als Schauspielerin am J. K. Tyl Theater tätig. Heute unterrichtet sie mehr als 170 Stepptänzer/innen aller Altersgruppen. Mit ihrem Studio feierte sie Erfolge im Rahmen von Auftritten und Wettbewerben. 

Step dance teacher, choreographer and founder of the "Step by Step" studio which exists in Pilsen since 2010. She used to be an actress at the J. K. Tyl Theatre in Pilsen. Today, she is teaching more than 170 step dancers of all age groups. Her dance studio has successfully participated in performances and competitions.


Petr

Petr začal se společenskými tanci v Praze v roce 2001 a později přešel na soutěžení a show ať již jako tanečník nebo choreograf v různých skupinách. Poté, co v roce 2009 objevil ve švédském Herrängu swingové tance, rozhodl se u nich zůstat, postupně se naučil Lindy Hop, Boogie Woogie, Balboa a Collegiate Shag a zúčastnil se různých soutěží a vystoupení a několik let pravidelně učil v Praze a Stuttgartu. Pro Petra je nejdůležitější v párových tancích komunikace mezi partnery a komunikace s hudbou. Přestože hlavním těžištěm jsou právě párové tance, snaží se do nich přinést přidanou hodnotu z tanců sólových jako třeba step a authentic jazz.

Petr begann in 2001 in Prag mit Gesellschaftstanz, später nahm er die Wettbewerbe und verschiedene Shows teil. Nachdem er 2009 den Swingtanz im schwedischen Herräng entdeckt hatte, entschied er sich aufgrund seiner Neigung zur synkopierten Musik, bei diesem Stil zu bleiben und begann verschiedene Paartänze wie Lindy Hop, Boogie Woogie, Balboa und Collegiate Shag zu entdecken, nahm auch an verschiedenen Wettbewerben und Shows teil und unterrichtete regelmäßig einige Jahre in Prag und Stuttgart. Für Petr liegt der Schwerpunkt beim Paartanzen auf der Kommunikation mit Partner und mit Musik. Obwohl Paartanz ein Schwerpunkt ist, versucht er, Paartänze aus Solotänzen wie Stepptanz und Authentic Jazz aufzuwerten.

Petr started with ballroom dancing in Prague in 2001 turning into a competition and show dancer dancing and creating dance shows with various teams. After discovering swing dancing in 2009 in Swedish Herräng he decided to stay with this style due to inclination to syncopated music and started discovering various couple dances such as Lindy Hop, Boogie Woogie, Balboa and Collegiate Shag joining also various competitions and shows and was teaching regularly in Prague and Stuttgart for a few years. For Petr the main focus in couple dancing is communication with a partner and with music. Although couple dancing is a main focus, he is trying to bring added value to couple dances from solo dancing such as Tap and Authentic Jazz. 

Ali & Jiřík

Tuto dvojku zná každý plzeňský swingař. V roce 2017 totiž založili "swingové pondělky" - pravidelné pondělní swingové tančírny. Chcete zjistit, co to swing je, jak to chodí na tančírnách a naučit se pár základních kroků? Pak přijďte na jejich lekce pro úplné začátečníky. Lekce probíhají v češtině.

Jeder Swingtänzer in Pilsen kennt ihre Namen. 2017 begründeten sie die "Swing Mondays" - regelmäßiges monägliches Swingtanzen. Willst du herausfinden, was dieser Swing eigentlich ist, wie er funktioniert und ein paar grundlegende Schritte lernen? Dann komm in ihre Stunden für komplette Anfänger. Der Unterricht wird auf Tschechisch gegeben.

Every swing dancer in Pilsen knows their names. In the year, 2017 they set up the tradition of "Swing Mondays" - regular Monday swing dancing. Do you want to find out what this swing is, how it works and to learn a few basic steps? Then come to their lessons for complete beginners. Lessons are in Czech.